3.5 Báo cáo.

Pos.pages.fm sẽ cập nhật liên tục các số liệu về tình trạng đơn hàng, doanh thu bán hàng từ hệ thống để tạo ra các biểu đồ cho các quản trị nắm bắt được tình hình buôn bán.

Phần báo cáo này có thể chọn theo khoảng thời gian do bạn lựa chọn. Pancake sẽ thống kê phần doanh thu và số lượng đơn hàng tổng quát và theo chi tiết của từng nhân viên.

3.5.1 Doanh thu.

Các quản trị sẽ bao quát được lượng tiền bán ra và lãi thu được theo từng ngày mà cả cửa hàng bán được và theo từng nhân viên.

Lưu ý ở đây pancake quy ước về doanh thu và lãi như sau:

Doanh thu : là giá trị của đơn hàng mà khách hàng phải trả (tính cả phí vận chuyển).

Lãi: là doanh thu trừ đi giá trị nhập vào của sản phẩm trong pancake và trừ đi phí vận chuyển.

Giá trị doanh thu và lãi chỉ được tính khi đơn hàng ở trạng thái đã nhận và mất giá trị khi đơn hàng ở trạng thái khách trả lại ( đang hoàn).

results matching ""

    No results matching ""