1.5.2 Chi tiết theo giờ.

Phần này pancake thống kê chi tiết theo giờ số lượng khách hàng mới, số lượng tin nhắn và bình luận của trang (theo từng nhân viên) cũng như của khách hàng.

Giao diện bao gồm phần thống kê cho từng nhân viên và mục tổng hợp lại theo các khung giờ.

Theo nhân viên thống kê các số lượng như:

  • Lượt nhắn tin từ bình luận: số lượng gửi tin nhắn thông qua bình luận của nhân viên đó.
  • Số bình luận: tổng số lượng bình luận mà nhân viên đó trả lời khách trong khung giờ xác định.
  • Số phiên trả lời bình luận: số hội thoại là bình luận mà nhân viên đó trả lời khách hàng trong khung giờ đó.
  • Số tin nhắn: tổng số lượng tin nhắn mà nhân viên đó trả lời khách trong khung giờ xác định.
  • Số phiên trả lời tin nhắn: số hội thoại là tin nhắn mà nhân viên đó trả lời khách hàng trong khung giờ đó.
  • Thời gian phản hồi trung bình: thời gian trung bình mà nhân viên đó phản hồi lại khách hàng.

Phần tất cả bao gồm: Khách hàng mới: số lượng khách hàng lần đầu tiên bình luận hoặc gửi tin nhắn đến fanpage. Tin nhắn bởi trang. Bình luận bởi trang. Tin nhắn bởi khách hàng. Bình luận bởi khách hàng.

results matching ""

    No results matching ""