3.3 Nhập hàng.

Nhập hàng là bước tếp theo sau bước tạo sản phẩm.

Việc này giúp bạn quản lý được số lượng hàng hóa của bạn đã bán ra và tồn trong kho là bao nhiêu. Từ đó điều chỉnh được số lượng hàng hóa và liên quan đến thống kê doanh thu của cửa hàng.

Bạn chọn kho và thêm ghi chú nếu cần, nhập tên Sản phẩm hoặc barcode đã tạo trong phần sản phẩm. Sau đó nhập số lượng cho sản phẩm đó rồi lưu lại.

Trong trường hợp bạn điền sai bất cứ thông tin nào ở phiếu nhập, bạn chỉ có thể thay đổi được ghi chú, còn các thông tin còn lại ko được phép thay đổi. Và nếu cần thiết bạn phải hủy phiếu nhập đó để tạo mới.

Các thông tin ở phiếu nhập đã hủy vẫn được lưu trữ trong phần nhập hàng.

Sau khi nhập thành công phần nhập hàng sẽ cho ta các thông tin sau:

  • Số thứ tự phiếu nhập.
  • Tên Người lập phiếu.
  • Tên kho.
  • Ghi chú của phiếu nhập.
  • Tổng số lượng hàng nhập về kho.
  • Số lượng hàng còn lại trong kho.
  • Tổng số tiền: giá trị tiền nhập về số hàng hóa đó( giá trị gốc).
  • thời điểm nhập kho.

results matching ""

    No results matching ""