1. Quản lý Fan Page.

1.1 Quản lý bình luận, tin nhắn.

1.2 Chức năng ẩn bình luận.

1.3 Chức năng trả lời nhanh theo mẫu.

1.4 Chức năng bỏ qua bình luận của bài viết.

results matching ""

    No results matching ""