3.2 Sản phẩm.

Sau khi tạo xong kho hàng, bước tiếp theo phải làm là bạn tạo sản phẩm.

Muốn tạo được sản phầm trong Pos bạn cần điền đầy đủ các thông tin yêu cầu trong khung như: danh mục, tên sản phẩm, hình ảnh, barcode, trọng lượng, giá. Riêng phần số lượng bạn sẽ thêm ở phần nhập hàng sau khi tạo xong được sản phẩm đó.

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều thuộc tính bạn có thể bấm vào ô thêm thuộc tính để thêm theo đặc thù sản phẩm của bạn.
Phần giá trị thuộc tính, các bạn lưu ý giữa các giá trị cách nhau bởi dấu enter.

Sản phẩm có bao nhiêu thuộc tính phải điền đầy đủ bấy nhiêu mẫu mã.Bấm vào phần thêm mẫu mã bạn phải điền đầy đủ thông tin của sản phẩm mang thuộc tính đó.

Chú ý:

  • Số lượng tổng của sản phẩm chính là tổng số lượng của sản sẩm đó ban đầu có trong các kho hàng.
  • Nếu xóa sản phẩm có số thứ tự n thì sản phẩm tiếp theo sau khi thêm vào sẽ có số thứ tự là n+1 chứ không phải thứ n thay thế sản phẩm n đã xóa.
  • Sau khi tạo xong sản phẩm bạn cũng có thể chỉnh sửa lại các thông tin của sản phẩm đó.

results matching ""

    No results matching ""