3.1 Cấu hình.

3.1.1 Cấu hình kho.

Bước đầu tiên để sử dụng pos bạn cần phải tạo kho hàng đầu tiên.
Việc tạo kho hàng hết sức đơn giản, bạn vào cấu hình chọn cấu hình kho sau đó điền đẩy đủ thông tin.

Nếu bạn có nhiều kho hàng bạn có thể tạo thêm, hay trong quá trình điền thông tin kho bị sai sót cũng có thể chỉnh sửa đươc.

Sau khi tạo xong kho sẽ có dạng như phía dưới hình.

3.1.2 Nhân viên.

Mặc định trên pos.pages.fm các quản trị viên sẽ được sử dụng, ngoài ra các nhân viên khác phải được sự cho phép của quản trị viên thì mới có quyền truy cập trang.

Quản trị viên phân quyền cho các nhân viên theo các tính năng bằng cách tích vào ô trước các tính năng đó, sau đó lưu lại để hoàn tất việc thêm nhân viên sử dụng.

Nếu nhân viên của bạn chưa hiện ra ở khung danh sách nhân viên, bạn có thể gõ tìm kiếm nhân viên từ trang của bạn. Lưu ý là nhân viên đó phải có vai trò trên trang.

3.1.3 Mẫu in.

Mẫu in mặc định chứa các thông tin như hình minh họa phía dưới.

Các hàm trong mẫu in có ý nghĩa như sau:

Ngoài ra bạn có thể tạo mẫu in mới , chọn kích thước và nội dung mẫu in theo cài đặt của bạn bằng cách bấm vào nút "+ Mẫu in mới". Khi đó bạn có thể thay đổi bằng cách thêm bớt nội dung, tùy chỉnh phông chữ, kích thước chữ, hàng, cột, chèn ảnh, link như mong muốn.

Lưu ý để lưu được mẫu in mới bạn phải chú ý điền đầy đủ cả tên mẫu in và lưu lại.

Bấm vào "sửa mẫu in" để thay đổi mẫu in đã tạo trước đó.

results matching ""

    No results matching ""