1.5.1 Thống kê tổng quát

Ở danh mục này pages.fm cho hiển thị 3 biểu đồ:

 1. Biểu đồ thống kê số lượng phản hồi.
 2. Biểu đồ tỉ lệ trả lời theo nhân viên.
 3. Biểu đồ thời gian phản hồi trung bình.

Dưới đây là chi tiết ý nghĩa các đại lượng có trong biểu đồ:

 1. Biểu đồ thống kê số lượng phản hồi.

Ở biểu đồ này Pancake sẽ giúp bạn biết chính xác số lượng của các yếu tố dưới đây qua từng ngày.

 • Khách hàng mới: là khách lần đầu bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng tới Fan Page.
 • Tin nhắn bởi khách hàng: số lượng tin nhắn riêng của khách hàng gửi đến fanpage trong ngày.
 • Tin nhắn bởi trang: số lượng tin nhắn riêng mà page gửi đến cho khách hàng trong ngày.
 • Tổng số tin nhắn: số lượng tin nhắn riêng cả của page gửi đi và của khách hàng gửi đến fanpage trong ngày.
 • Bình luận bởi khách hàng: số lượng bình luận của khách hàng gửi đến fanpage trong ngày.
 • Bình luận bởi trang: số lượng bình luận mà page gửi đến cho khách hàng trong ngày.
 • Tổng số bình luận: số lượng bình luận cả của page gửi đi và của khách hàng gửi đến fanpage trong ngày.

2.Biểu đồ tỉ lệ trả lời theo nhân viên và biểu đồ thời gian phản hồi trung bình.

Biểu đồ tỉ lệ trả lời theo nhân viên tính theo tỉ lệ phần trăm số câu trả lời của nhân viên đó trên tổng số câu trả lời từ fanpage trả lời đến khách hàng tính cả tin nhắn và bình luận.

Thời gian phản hồi trung bình: là thời gian trung bình tính từ thời điểm khách hàng bình luận hoặc nhắn tin đến fanpage cho đến khi bạn nhân viên đó phản hồi lại.

results matching ""

  No results matching ""