2.Tạo đơn hàng trên http://pages.fm.

Với mong muốn hỗ trợ bán hàng một cách tối ưu, pages.fm cho phép bạn tạo đơn hàng nhanh ngay trên giao diện trao đổi.

Để tạo được đơn hàng trên pages.fm bạn phải là quản trị viên của Fanpage hoặc được sự cho phép của admin trên pos.pages.fm. Bạn nên tạo kho và sản phẩm trên pos trước thì việc tạo đơn hàng bên pages.fm mới dễ dàng thực hiện.

( Tạo kho và sản phẩm trên pos được hướng dẫn cụ thể ở phần 3, quản lý kho hàng, đơn hàng, thống kế. Bạn làm bắt đầu từ cấu hình đến sản phẩm rồi đến nhập hàng.)

Khi tạo đơn hàng bạn cần điền đầy đủ các thông tin yêu cầu và lưu lại. Sau khi tạo thành công đơn hàng trên pages.fm thì đơn hàng đó sẽ dược cập nhật ngay trên bản pos.pages.fm. Và ở phần thông tin sẽ hiện số thứ tự đơn hàng đó để bạn biết khách hàng này đã từng tạo đơn hàng trước đó.

results matching ""

    No results matching ""