1.5 Chức năng thống kê.

Pages.fm thu thập những số liệu bình luận, tin nhắn có trong Fan Page của bạn và biểu thị dưới dạng biểu đồ giúp bạn quản lý Fan Page, tình trạng kinh doanh của mình, khả năng làm việc của các nhân viên trực page một cách trực quan và chính xác nhất.

1.5.1 Thống kê tổng quát.

1.5.2 Chi tiết theo giờ.

1.5.3 Tải về.

results matching ""

    No results matching ""